Yinxu_Museum_SensingChina

a lady is watching relics at Yinxu Museum